ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันที่ 23 เมษายน 2556

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์์

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 pdf icon
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  pdf icon
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  pdf icon
นิยาม “กรรมการอิสระ” pdf icon
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น pdf icon
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม pdf icon
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค pdf icon
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) pdf icon