08/11/2556 เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557…

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557…

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุ

เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ

เสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

pdf icon