วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. บริษัทมุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม

3. สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาบริษัท

6. ยึดมั่นและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นโยบายคุณภาพของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจัดการระบบต่างๆให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอรัปชั่น คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ ต่อสังคมและชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอรัปชั่น มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินตามนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางต่อไปนี้

1. บริหารสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรภายในองค์กร

3. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

5. จะมุ่งมั่นปรับปรุงการลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต อีกทั้งจะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

6. จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

7. สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชนเมื่อมีโอกาส