ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันที่ 24 เมษายน 2555

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์์

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

pdf icon

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

pdf icon

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

pdf icon

นิยาม “กรรมการอิสระ”

pdf icon

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

pdf icon

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

pdf icon

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

pdf icon

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

pdf icon

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

pdf icon

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

pdf icon

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

pdf icon

แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

pdf icon