คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุชัย ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ
5. นายชนิน รัตนวิจัย กรรมการ
6. นายสมนึก ตั้งภักดี กรรมการ
7. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
8. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ
9. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ