คณะกรรมการบริหาร

1. นายสุชัย ณรงคนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการบริหาร
3. นายวัชระ ภุมรินทร์ กรรมการบริหาร
4. น.ส.รัชนี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร
5. นายสมนึก ตั้งภักดี กรรมการบริหาร
6. นายชนิน รัตนวิจัย กรรมการบริหาร
7. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์ กรรมการบริหาร
8. นายสมัย มูลโคตร กรรมการบริหาร