คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายผดุง    เตชะศรินทร์   ประธาน
2. ดร.พิสิฐ     ลี้อาธรรม  กรรมการ
3. นายกฤษดา     วิศวธีรานนท์  กรรมการ