คณะกรรมการสรรหา

1. ดร.บุณยสิทธิ์    โชควัฒนา    ประธาน
2. นายมนู    ลีลานุวัฒน์    กรรมการ
3. นายสุชัย      ณรงคนานุกูล     กรรมการ