คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 

1. นายผดุง เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการ
3. นายสุชัย ณรงคนานุกูล กรรมการ
4. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการ

 

 

  

นักลงทุนสัมพันธ์