24/03/2560 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันที่ 25 เมษายน 2560

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 1  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

1
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
pdf icon
2
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
pdf icon
3
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
pdf icon
4
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
pdf icon
5
นิยาม “กรรมการอิสระ”
pdf icon
6
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
pdf icon
7
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
pdf icon
8
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
pdf icon
9
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
pdf icon
10
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
pdf icon
11
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
pdf icon
12
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
pdf icon
13
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
pdf icon
14
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
pdf icon
15
สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
pdf icon
16
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
pdf icon