ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันที่ 23 เมษายน 2562

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

 
1
   หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 pdf icon
 
2
หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด  (โปรดนำมาในวันประชุม) pdf icon
 
3
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 pdf icon
 
4

 

รายงานประจำปี 2561ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ประกอบด้วยรายงานของคณะกรรมการบริษัท,งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และCSR REPORT

pdf icon
5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ pdf icon
6 นิยาม “กรรมการอิสระ” pdf icon
7 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น pdf icon
8 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
9 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม pdf icon
10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
 
11
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
 
12
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม pdf icon
 
13
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก pdf icon
 
14
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข pdf icon
 
15
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค pdf icon