ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 pdf icon
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 pdf icon
แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (โปรดนำมาในวันประชุม) pdf icon
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 pdf icon

นิยาม “กรรมการอิสระ”

pdf icon
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น pdf icon
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น pdf icon
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม pdf icon
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม pdf icon
แผนที่สถานที่จัดการประชุม pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก pdf icon

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค pdf icon